โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี
452 หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี  ตำบลเกาะลันตาใหญ่  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
เบอร์โทรศัพท์ 075697140
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.13 MB 15
คำสั่งโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี-2562
คำสั่ง-ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ57-62 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 400.5 KB 10
คำสั่งครูเวร62 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 481.55 KB 5
คำสั่งครูประจำชั้น58-62 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 633.99 KB 9
คำสั่งโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี/มอบหมายงานการสอนรายบุคคล-ปัจจุบัน
ครูนูรอิฮสัน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 166.15 KB 9
ครูอนงนุช ZIP Archive ขนาดไฟล์ 536.82 KB 9
ครูนูรซูรอยดา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 596.47 KB 12
ครูประภัสสร ZIP Archive ขนาดไฟล์ 579.21 KB 6
ครูอนงค์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 756.4 KB 7
ครูอัสม๊ะ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 704.54 KB 8
ครูซูฮัยลา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.08 MB 7
ครูเสริมศักดิ์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.1 MB 9
ครูปิยะมาศ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1018.97 KB 7
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้้ม
ครูนูรอิฮสัน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.34 MB 7
ครูนูรซูรอยดา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.2 MB 8
ครูประภัสสร ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.12 MB 5
ครูอนงนุช ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 9
ครูอนงค์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.08 MB 10
ครูอัสม๊ะ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.68 MB 9
ครูภัทราภรณ์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.79 MB 12
บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความไปราชการโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี Word Document ขนาดไฟล์ 34.96 KB 10
ผลO-NET-2562
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.73 KB 3
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.3 KB 2
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.65 KB 2
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 2
เรียงผลO-NET-62-สพป.กระบี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 2
การประกันคุณภาพภายใน
รายงานการประเมินตนเองตนเอง ของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 78.2 KB 5
รายงานการประเมินตนเองตนเอง ของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.5 KB 4
เอกสารประกันคุณภาพ61-62 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 590.54 KB 3
SAR ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 519.56 KB 2
SAR ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 66.71 KB 3
ผลNT2562
ผลรายบุคคลNT2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.03 KB 4
ค่าสถิติNT2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.86 KB 3
สรุปผลNT2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.8 KB 4
ก่อสร้างบ้านพักครูแบบ207งป.2563
ร่างสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ207 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 327.75 KB 4
หนังสือแจ้งลงนามสัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.06 KB 6
คำสั่ง-เอกสารการเรียนการสอนทางไกล-นโยบายโควิด-19
คำสั่ง-โควิด-19-ที่ 34/2563-ไฟล์.DOC Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 2
คำสั่ง-โควิด-19-ที่ 33/2563-ไฟล์.DOC Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 3
คำสั่ง-โควิด-19-ที่ 34/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.82 KB 4
คำสั่ง-โควิด-19-ที่ 33/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 5
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่องการเตรียมการนโยบายการเรียนการสอนภายใต้สถานการฉุกเฉิน(สถานการณ์COVID-19) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.03 KB 4
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่องการเตรียมการนโยบายการเรียนการสอนภายใต้สถานการฉุกเฉิน(สถานการณ์COVID-19) Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 5