โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี
หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี  ตำบลเกาะลันตาใหญ่  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
เบอร์โทรศัพท์ 075697140
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.13 MB 6
คำสั่งโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี-ปัจจุบัน
คำสั่ง-ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ57-62 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 400.5 KB 6
คำสั่งครูเวร62 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 481.55 KB 3
คำสั่งครูประจำชั้น58-62 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 633.99 KB 6
คำสั่งโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี/มอบหมายงานการสอนรายบุคคล-ปัจจุบัน
ครูนูรอิฮสัน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 166.15 KB 5
ครูอนงนุช ZIP Archive ขนาดไฟล์ 536.82 KB 6
ครูนูรซูรอยดา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 596.47 KB 6
ครูประภัสสร ZIP Archive ขนาดไฟล์ 579.21 KB 3
ครูอนงค์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 756.4 KB 3
ครูอัสม๊ะ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 704.54 KB 5
ครูซูฮัยลา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.08 MB 4
ครูเสริมศักดิ์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.1 MB 6
ครูปิยะมาศ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1018.97 KB 4
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้้ม
ครูนูรอิฮสัน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.34 MB 5
ครูนูรซูรอยดา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.2 MB 5
ครูประภัสสร ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.12 MB 3
ครูอนงนุช ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 5
ครูอนงค์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.08 MB 5
ครูอัสม๊ะ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.68 MB 7
ครูภัทราภรณ์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.79 MB 7
บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความไปราชการโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี Word Document ขนาดไฟล์ 34.96 KB 7