โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี
452 หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี  ตำบลเกาะลันตาใหญ่  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
เบอร์โทรศัพท์ 075697140
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.13 MB 171327
คำสั่งโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี-2562
คำสั่ง-ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ57-62 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 400.5 KB 171323
คำสั่งครูเวร62 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 481.55 KB 171319
คำสั่งครูประจำชั้น58-62 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 633.99 KB 171322
คำสั่งโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี/มอบหมายงานการสอนรายบุคคล-ปัจจุบัน
ครูนูรอิฮสัน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 166.15 KB 171323
ครูอนงนุช ZIP Archive ขนาดไฟล์ 536.82 KB 171324
ครูนูรซูรอยดา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 596.47 KB 171325
ครูประภัสสร ZIP Archive ขนาดไฟล์ 579.21 KB 171322
ครูอนงค์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 756.4 KB 171323
ครูอัสม๊ะ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 704.54 KB 171319
ครูซูฮัยลา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.08 MB 171319
ครูเสริมศักดิ์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.1 MB 171324
ครูปิยะมาศ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1018.97 KB 171321
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้้ม
ครูนูรอิฮสัน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.34 MB 171320
ครูนูรซูรอยดา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.2 MB 171322
ครูประภัสสร ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.12 MB 171317
ครูอนงนุช ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 171323
ครูอนงค์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.08 MB 171326
ครูอัสม๊ะ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.68 MB 171322
ครูภัทราภรณ์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.79 MB 171327
บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความไปราชการโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี Word Document ขนาดไฟล์ 34.96 KB 171322
ผลO-NET-2562
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.73 KB 171318
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.3 KB 171315
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.65 KB 171318
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 171314
เรียงผลO-NET-62-สพป.กระบี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 171316
การประกันคุณภาพภายใน
รายงานการประเมินตนเองตนเอง ของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 78.2 KB 171319
รายงานการประเมินตนเองตนเอง ของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.5 KB 171320
เอกสารประกันคุณภาพ61-62 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 590.54 KB 171317
SAR ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 519.56 KB 171315
SAR ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 66.71 KB 171318
ผลNT2562
ผลรายบุคคลNT2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.03 KB 171316
ค่าสถิติNT2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.86 KB 171315
สรุปผลNT2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.8 KB 171319
ก่อสร้างบ้านพักครูแบบ207งป.2563
ร่างสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ207 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 327.75 KB 171315
หนังสือแจ้งลงนามสัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.06 KB 171321
คำสั่ง-เอกสารการเรียนการสอนทางไกล-นโยบายโควิด-19
คำสั่ง-โควิด-19-ที่ 34/2563-ไฟล์.DOC Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 171313
คำสั่ง-โควิด-19-ที่ 33/2563-ไฟล์.DOC Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 171314
คำสั่ง-โควิด-19-ที่ 34/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.82 KB 171324
คำสั่ง-โควิด-19-ที่ 33/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 171315
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่องการเตรียมการนโยบายการเรียนการสอนภายใต้สถานการฉุกเฉิน(สถานการณ์COVID-19) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.03 KB 171319
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่องการเตรียมการนโยบายการเรียนการสอนภายใต้สถานการฉุกเฉิน(สถานการณ์COVID-19) Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 171322