โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี
452 หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี  ตำบลเกาะลันตาใหญ่  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
เบอร์โทรศัพท์ 075697140
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.13 MB 246935
คำสั่งโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี-2562
คำสั่ง-ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ57-62 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 400.5 KB 246935
คำสั่งครูเวร62 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 481.55 KB 246931
คำสั่งครูประจำชั้น58-62 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 633.99 KB 246931
คำสั่งโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี/มอบหมายงานการสอนรายบุคคล-ปัจจุบัน
ครูนูรอิฮสัน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 166.15 KB 246931
ครูอนงนุช ZIP Archive ขนาดไฟล์ 536.82 KB 246934
ครูนูรซูรอยดา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 596.47 KB 246936
ครูประภัสสร ZIP Archive ขนาดไฟล์ 579.21 KB 246934
ครูอนงค์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 756.4 KB 246922
ครูอัสม๊ะ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 704.54 KB 246936
ครูซูฮัยลา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.08 MB 246933
ครูเสริมศักดิ์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.1 MB 246934
ครูปิยะมาศ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1018.97 KB 246931
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้้ม
ครูนูรอิฮสัน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.34 MB 246931
ครูนูรซูรอยดา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.2 MB 246933
ครูประภัสสร ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.12 MB 246929
ครูอนงนุช ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 246931
ครูอนงค์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.08 MB 246942
ครูอัสม๊ะ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.68 MB 246933
ครูภัทราภรณ์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.79 MB 246936
บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความไปราชการโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี Word Document ขนาดไฟล์ 34.96 KB 246935
ผลO-NET-2562
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.73 KB 246922
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.3 KB 246916
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.65 KB 246923
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 246918
เรียงผลO-NET-62-สพป.กระบี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 246930
การประกันคุณภาพภายใน
รายงานการประเมินตนเองตนเอง ของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 78.2 KB 246929
รายงานการประเมินตนเองตนเอง ของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.5 KB 246927
เอกสารประกันคุณภาพ61-62 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 590.54 KB 246926
SAR ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 519.56 KB 246927
SAR ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 66.71 KB 246926
ผลNT2562
ผลรายบุคคลNT2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.03 KB 246930
ค่าสถิติNT2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.86 KB 246924
สรุปผลNT2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.8 KB 252246
ก่อสร้างบ้านพักครูแบบ207งป.2563
ร่างสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ207 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 327.75 KB 247010
หนังสือแจ้งลงนามสัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.06 KB 246934
คำสั่ง-เอกสารการเรียนการสอนทางไกล-นโยบายโควิด-19
คำสั่ง-โควิด-19-ที่ 34/2563-ไฟล์.DOC Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 246926
คำสั่ง-โควิด-19-ที่ 33/2563-ไฟล์.DOC Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 246924
คำสั่ง-โควิด-19-ที่ 34/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.82 KB 246932
คำสั่ง-โควิด-19-ที่ 33/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 246929
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่องการเตรียมการนโยบายการเรียนการสอนภายใต้สถานการฉุกเฉิน(สถานการณ์COVID-19) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.03 KB 246932
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่องการเตรียมการนโยบายการเรียนการสอนภายใต้สถานการฉุกเฉิน(สถานการณ์COVID-19) Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 246940