โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี
452 หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี  ตำบลเกาะลันตาใหญ่  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
เบอร์โทรศัพท์ 075697140
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลีระดับปฐมวัย พ.ศ.2560
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(ปปช)