โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี
452 หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี  ตำบลเกาะลันตาใหญ่  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
เบอร์โทรศัพท์ 075697140
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
 
        วิสัยทัศน์

      เด็กดีมีความรู้  ครูสอนดี  บริหารมีมาตรฐาน  สืบสานวิถีชุมชน  ครองตนพอเพียง ภายในปี ๒๕๖๓
 
        คำขวัญ
           
              สามัคคี   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม
 
       อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มารยาทดี”
 
       เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

เจ๊ะหลีสร้างคนดีด้วยวิถีอิสลาม”
 
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ
     ๑. พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
     ๒. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพครู
     ๓. บริหารด้วยมาตรฐานการศึกษา  ใช้หลักธรรมาภิบาล และโรงเรียนเป็นฐาน
     ๔. ร่วมมือกับทุกฝ่ายในการจัดการศึกษา
     ๕. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     
 
       เป้าหมาย
     ๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน
     ๒. ครูปฏิบัติการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
     ๓. การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
     ๔. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตชุมชนบ้านเจ๊ะหลี
     ๕. ทุกฝ่ายใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำรงชีวิต