โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี
452 หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี  ตำบลเกาะลันตาใหญ่  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
เบอร์โทรศัพท์ 075697140
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
 
                  โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลีตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๔๘๑ โดยนายอำเภอสมัยนั้น เป็นผู้จัดตั้ง  มี นายโกวิทย์ตุลารักษ์
เป็นครูใหญ่ คนแรก ที่ดินที่ตั้งโรงเรียนบริจาคโดย นายลู่เด็น วันศุกร์ มีเนื้อที่ ๙๙  ตารางวา อาคารเรียน
เป็นอาคารชั่วคราวทรงปั้นหยาหลังคามุงจาก เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔
                  เมื่อวันที่ ๕  กรกฎาคม ๒๕๑๔  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ก
ขนาด ๓ ห้องเรียน ๑ หลัง แต่โรงเรียนมีพื้นที่มาพอ จึงซื้อที่ดินเพิ่มอีก  ๗๕  ตารางวาเมื่อเดือน สิงหาคม ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง จึงได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก ๑ แปลง มีพื้นที่ ๕๗  ตารางวา
                  พ.ศ. ๒๕๒๒ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคาร แบบ ป ๑ ก อีกหนึ่งหลัง จึงได้ซื้อที่ดิน
แปลงใหม่จำนวน  ๔ ไร่ ห่างจากที่เดิมประมาณ ๑๐๐ เมตร โรงเรียนได้มีการบริหารจัดการมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับมีนักเรียนเพิ่มขึ้นและจัดการศึกษาจนถึงปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  มีนักเรียน ๑๔๘ คน  ข้าราชการครู ๙ คน  วิทยากรอิสลามศึกษา  ๑ คน และผู้ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ๑  คน